عناوین دوره الگوسازی و دوخت

ترم بهار 1399

 دوره الگوسازی و دوخت
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   500.000 خانم نجفی 8-12 پنجشنبه A الگو سازی 1 1
500.000 خانم نجفی 12-16 پنجشنبه A دوخت 1 2
500.000 خانم بابازاده 8-12 دوشنبه B الگو سازی 1 3
500.000 خانم بابازاده 12-16 دوشنبه B دوخت 1 4
  500.000 خانم نجفی 8-12 یکشنبه A الگو سازی 2 5
500.000 خانم نجفی 12-16 یکشنبه A دوخت 2 6
  500.000 خانم بابازاده 8-12 چهارشنبه A الگو سازی 3 7
500.000 خانم بابازاده 12-16 چهارشنبه A دوخت 3 8
500.000 خانم صفری 8-12 پنج شنبه B الگو سازی 3 9
500.000 خانم صفری 12-16 پنج شنبه B دوخت 3 10
  500.000 خانم نجفی 8-12 سه شنبه A الگو سازی 4 11
500.000 خانم نجفی 12-16 سه شنبه A دوخت 4 12
500.000 خانم بابازاده 8-12 یکشنبه B الگو سازی 4 13
500.000 خانم بابازاده 12-16 یکشنبه B دوخت 4 14
500.000 خانم صفری 8-12 چهارشنبه C الگو سازی 4 15
500.000 خانم صفری 12-16 چهارشنبه C دوخت 4 16
  500.000 خانم صادقی 8-12 دوشنبه A الگو سازی 5 19
500.000 خانم صادقی 12-16 دوشنبه A دوخت 5 20
  500.000 خانم صادقی 8-12 سه شنبه A الگو سازی 6 21
500.000 خانم صادقی 12-16 سه شنبه A دوخت 6 22
500.000 خانم منیعی 8-12 دوشنبه B الگو سازی 6 23
500.000 خانم منیعی 12-16 دوشنبه B دوخت 6 24
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی الگوسازی و دوخت

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

500.000 40 الگو سازی 1 ترم 1 1
500.000 40 دوخت 1
500.000 40 الگو سازی 2 ترم 2 2
500.000 40 دوخت 2
500.000 40 الگو سازی 3 ترم 3 3
500.000 40 دوخت 3
500.000 40 الگو سازی 4 ترم 4 4
500.000 40 دوخت 4
500.000 40 الگو سازی 5 ترم 5 5
500.000 40 دوخت 5
500.000 40 الگو سازی 6 ترم 6 6
500.000 40 دوخت 6
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

 

دوره تخصصی تکمیلی الگوسازی و دوخت (اختیاری)

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

700.000 40 طراحی تخصصی الگو 1
700.000 40 آموزش تخصصی کت مردانه 2
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید