عناوین دوره طراحی لباس

ترم بهار 1399

برنامه طراحی لباس
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین ترم اول 450.000 خانم نصر 8-11 یکشنبه A مبانی هنرهای تجسمی 1
600.000 خانم نصر 11-15 یکشنبه A مبانی رنگ 2
450.000 خانم بلوچی 9-12 دوشنبه A طراحی اندام 1 3
450.000 خانم رضوانی فر 12-15 دوشنبه A طراحی پایه 4
450.000 خانم نصر 8-11 دوشنبه B مبانی هنرهای تجسمی 5
600.000 خانم نصر 11-15 دوشنبه B مبانی رنگ 6
450.000 خانم کاظمی 8-11 پنج شنبه B طراحی اندام 1 7
450.000 خانم فرتاش مهر 11-14 پنج شنبه B طراحی پایه 8
ترم سوم 450.000 خانم تقی زاده 9-12 پنج شنبه A خلاقیت 9
600.000 خانم آرین 15-19 یکشنبه A Photoshop 10
450.000 خانم تقی زاده 12-15 پنج شنبه A تصویرسازی 2 11
450.000 خانم مسرور 9-12 یکشنبه B خلاقیت 12
600.000 خانم آرین  15-19   یکشنبه B Photoshop 13
450.000 خانم مسرور 12-15 یکشنبه B تصویرسازی 2 14
ترم چهارم 450.000 خانم غیورزاده 11-14 یکشنبه A کاربرد خطوط 15
450.000 خانم فراهانی 14-17 چهارشنبه A Illustrator 16
300.000 خانم غیورزاده 14-16 یکشنبه A تاریخ لباس ایران 17
  600.000 خانم صفری 8-12 دوشنبه A آشنایی با الگو و دوخت 18
300.000 خانم غیورزاده 12-14 دوشنبه A تاریخ لباس جهان 19
600.000 خانم رضایی 8-12 پنج شنبه A پارچه سازی 20
ترم هفت 550.000 خانم بلوچی 12-15 دوشنبه A پروژه نهایی 21
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

عناوین دوره طراحی لباس

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

450.000 30 مبانی هنرهای تجسمی ترم 1 1
600.000 40 مبانی رنگ
450.000 30 طراحی اندام 1
450.000 30 طراحی پایه
450.000 30 طراحی اندام 2 ترم 2 2
450.000 30 تصویرسازی 1
600.000 40 Corel
450.000 30 خلاقیت ترم 3 3
600.000 40 Photoshop
450.000 30 تصویرسازی 2
450.000 30 کاربرد خطوط ترم 4 4
450.000 30 Illustrator
300.000 20 تاریخ لباس ایران
300.000 20 تاریخ لباس جهان ترم 5 5
600.000 40 آشنایی با الگو و دوخت
600.000 40 پارچه سازی
550.000 30 پروژه نهایی ترم 6 6
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

 

دوره تکمیلی طراحی لباس (اختیاری)

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

450.000 30 عکاسی Fashion 1
450.000 30 طراحی لباس مردانه 2
450.000 30 طراحی لباس تئاتر 3
450.000 30 چاپ پارچه 4
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید