سرفصل چرم

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: ساخت کیف چرم دست دوز

 پیش نیاز: ....

 هدف درس:

 •  انواع چرم

 • آشنائی با ابزار و وسائل مورد نیاز کیف دوزی

 • آشنائی با متریال الگو کشی و برش

 • انواع دوخت ـ نصب دکمه چهارپارچه ـ پرچ و انواع آن ـ

 • اصول زیپ دوزی ، مغزی دوزی ،سجاف دوزی

 • آشنائی با انواع کیف زنانه و مردانه

 • شناسائی اصول اندازه گیری قسمت های مختلف یک کیف

 • آشنائی با اصول پیاده کردن طرح  کیف روی چرم

 • اصول برش آستر

 • اصول چسب زنی

 • نحوه دوخت انواع بندکیف و دسته کیف

 • شناسائی اصول کار و پیشگیری از حوادث در حین کار 

 تعداد ساعت: 20 ساعت

 نام درس: قلم زنی روی چرم

 پیش نیاز: ترم اول

 هدف درس:

 • طرح درس قلم زنی روی چرم

 • مقدمه ای بر تاریخ قلم زنی چرم در ایران

 • شناخت چرم مناسب

 • آماده سازی چرم برای کار

 • چگونگی انتقال طرح مورد نظر روی چرم

 • آشنائی با لوازم  حکاکی

 • شناخت قلم اصلی

 • شناخت انواع قلم

 • نحوه ایجاد برش های تزئینی

 • نحوه رنگ آمیزی

 • نحوه پرداخت کار

 • آموزش یک نمونه کیف

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: ساخت کفش چرم دست دوز

 پیش نیاز: ترم اول

 هدف درس:

 • آشنائی با ابزار و وسائل مورد نیاز کفش دوزی

 • آشنائی با متریال الگو کشی و برش

 • انواع دوخت