سرفصل خیاطی

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 1

 پیش نیاز: ....

 هدف :

 • الگوهای پایه – دامن – شلوار – بالا تنه ( به روش متریک آموزش داده می شود)

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 1

 پیش نیاز: ....

 هدف :

 • دوخت پایه (نمونه دوخت)

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 2

 پیش نیاز: الگوسازی 1

 هدف :

 • الگوی اساس آستین و مدل های یقه

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 2

 پیش نیاز: دوخت 1

 هدف :

 • دوخت پایه (نمونه دوخت)

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 3

 پیش نیاز: الگوسازی 2

 هدف :

 • الگوی پایه بالا تنه – آستین – دامن (به روش مولر آموزش داده می شود)

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 3

 پیش نیاز: دوخت 2

 هدف :

 • دوخت یقه ها و سجاف ها (نمونه دوخت)

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 4

 پیش نیاز: الگوسازی 3

 هدف :

 • الگوهای پایه کت و پالتو و آستین دوتکه – الگوی پایه شلوار (به روش مولر آموزش داده می شود)

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 4

 پیش نیاز: دوخت 3

 هدف :

 • دوخت کت با آستر کامل

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 5

 پیش نیاز: الگوسازی 4

 هدف :

 

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 5

 پیش نیاز: دوخت 4

 هدف :

 • دوخت یقه های فانتزی – لباس زیر

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: الگوسازی 6

 پیش نیاز: الگوسازی 5

 هدف :

 • الگوهای مدلسازی لباس شب و عروس

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: دوخت 6

 پیش نیاز: دوخت 5

 هدف :

 • دوخت لباس شب و عروس