سرفصل دکوراسیون و طراحی داخلی

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی(فرم)

 پیش نیاز: ....                                            ترم اول

 هدف :

 • آشنایی با زبان و بیان بصری و ساختارهای زیبایی شناختی

 • کارکردهای فرم در فضا.

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: طراحی مقدماتی

 پیش نیاز: ....                                               ترم اول

 هدف :

 • آموزش مقدماتی طراحی عمومی (Drawing)

 • تقویت دید صحیح هنرجویان و اصول پایه ای طراحی

 • آماده سازی دست و ذهن هنرجویان برای طراحی عینی از اجسام و فضاها

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: هندسه ترسیمی

 پیش نیاز: ...                                                  ترم اول

 هدف :

 • ایجاد توانایی هنرجویان در ترسیم سه نمای احجام مختلف و متنوع

 • آشنایی هنرجویان با مفاهیم تصویر، برش و ترسیم سه بعدی ایزومتریک

 • آماده سازی هنرجویان برای رسم نقشه های فنی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی (اصول شناخت رنگ)

 پیش نیاز: مبانی هنرهای تجسمی                              ترم دوم

 هدف :

 • آشنایی با مبانی رنگ، ترکیبات و تمهیدات زیبایی شناختی رنگی

 • کارکردهای رنگ در فضا

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: طراحی پیشرفته

 پیش نیاز: طراحی مقدماتی                               ترم دوم

 هدف :

 • ادامه ی آموزش مقدماتی طراحی عمومی (Drawing)

 • توانایی ترسیم ذهنی احجام سه بعدی در زوایای دید مختلف با پرسپکتیو عینی صحیح و شیوه ی ترکیب و تداخل احجام در هم با درک احجام مورد نظر

 

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: شناخت مواد و مصالح

 پیش نیاز: ...                                                  ترم دوم

 هدف :

 • آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی اعم از سنتی و مدرن (خصوصیات مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی)

 • انواع دیوارپوشها، کف پوشها، سقف پوشها و روشهای ساخت و ساز

 

  تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: کارگاه دکور 1 (چوب و فرآورده های چوبی)

 پیش نیاز: ....                                               ترم سوم

 هدف :

 • آموزش عملی با چوب و فرآورده های چوبی، شامل: آشنایی و کار با تجهیزات برش، شکل دهی، پرداخت، اتصالات و اسمبل (مونتاژ) قطعات

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: خلاقیت در طراحی

 پیش نیاز: ...                                               ترم سوم

 هدف :

 • توانایی ایجاد و ارایه طرحهای نو (بویژه فرمها و کارکردهای بدیع) و آموزش تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: نقشه کشی ساختمانی

 پیش نیاز: طراحی پیشرفته                          ترم سوم

 هدف :

 • آموزش رسم نقشه های معماری (شامل: پلان و الواسیونها) و نقشه برداری (رلوه) ساختمان

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: اسکیس و راندو

 پیش نیاز: طراحی پیشرفته                        ترم چهارم

 هدف :

 • ادامه ی آموزش طراحی پیشرفته (Advanced Drawing

 • ایجاد توانایی تبدیل ایده های ذهنی به تصاویر عینی و ارایه طرح های پیشنهادی در قالب گرافیکی به منظور ترغیب و کمک به تخیل مخاطب

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مهندسی فاکتورهای انسانی

 پیش نیاز: -                                          ترم چهارم

 هدف :

 • آشنایی با استانداردهای فضاهای داخلی و ابعادسنجی اندام انسانی (تناسبات ابعادی انسان و فضا) و هماهنگ کردن اشیاء و محیط با محدودیتهای انسانی

 • آشنایی با اصول ایمنی، امنیت و بهداشت در فضاهای داخلی و شناخت استانداردهای متغیرهای محیطی همچون: صدا، نور، دما و... و نحوه ی کنترل کردن آنها

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: کارگاه کامپیوتر مقدماتی

 پیش نیاز: نقشه کشی                             ترم چهارم

 هدف :

 • آشنایی با محیط نرم افزار راینوسروس تری دی جهت ایجاد فضای سه بعدی با آموزش امکانات گوناگون برنامه در حد مقدماتی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: کارگاه کامپیوتر پیشرفته

 پیش نیاز: کارگاه کامپیوتر مقدماتی               ترم چهارم

 هدف :

 • آشنایی با محیط نرم افزار راینوسروس تری دی جهت ایجاد فضای سه بعدی با آموزش امکانات گوناگون برنامه در حد پیشرفته

 

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: کارگاه دکور 2

 پیش نیاز: -                                               ترم پنجم

 هدف :

 • آموزش عملی با چوب و فرآورده های چوبی، شامل: آشنایی و کار با تجهیزات برش، شکل دهی، پرداخت، اتصالات و اسمبل (مونتاژ) قطعات

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: سبک شناسی

 پیش نیاز: خلاقیت                                      ترم پنجم

 هدف :

 • آشنایی با سبک ها و شیوه های طراحی داخلی و مبلمان در گذر زمان با شناخت بستر تاریخی، جامعه شناختی و فرهنگی ایجاد سبک ها

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: کارگاه نورپردازی

 پیش نیاز: -                                              ترم ششم

 هدف :

 • آشنایی با نورپردازی عمومی در طراحی داخلی

 

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: حجم و ماکت

 پیش نیاز: -                                              ترم ششم

 هدف :

 • ایجاد توانایی درک و شناخت تناسبات و مقیاس در طرح و تبدیل طرح های دو بعدی به مجسمات سه بعدی ملموس

 

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: کارگاه دکور 3

 پیش نیاز: -                                            ترم ششم

 هدف :

 • آموزش عملی پوشش دهی (کاورینگ) انواع متریالها با رنگ و تکنیک های گوناگون رنگ کاری و پتینه

 

 تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: پروژه

 پیش نیاز: اتمام تمام دوره                         ترم ششم

 هدف :

 • آموزش عملی پوشش دهی (کاورینگ) انواع متریالها با رنگ و تکنیک های گوناگون رنگ کاری و پتینه