سرفصل دوخت سنتی

  تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: ترم اول دوخت سنتی

 پیش نیاز: ....

 هدف درس:

 • انواع دوخت برزیلی - 10 ساعت

 • انواع شماره دوزی - 10 ساعت

 • تفرش دوزی - 5 ساعت

 • کردی دوزی - 5 ساعت

 • ریشه دوزی- 10 ساعت

 • سایه دوزی  - 5 ساعت

 • لابه لادوزی -  5 ساعت

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: ترم دوم دوخت سنتی

 پیش نیاز: ترم اول

 هدف درس:

 • ربان دوزی - 25 ساعت  

 • تیکه دوزی- 25 ساعت

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: ترم سوم دوخت سنتی

 پیش نیاز: ترم دوم

 هدف درس:

 • پته دوزی - 25 ساعت  

 • بلوچ دوزی- 25 ساعت

 تعداد ساعت: 50 ساعت

 نام درس: ترم چهارم دوخت سنتی

 پیش نیاز: ترم سوم

 هدف درس:

 • انوع مشبک دوزی - 25 ساعت  

 • انواع ژور - 25 ساعت