سرفصل سفالگری

  تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: ترم اول سفالگری

 پیش نیاز: ....

 هدف درس:

  • کار با چرخ 1

  • مبانی سفالگری

 تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: ترم دوم سفالگری

 پیش نیاز: ترم اول

 هدف درس:

  • کار با چرخ 2

  • نقش برجسته

 تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: ترم سوم سفالگری

 پیش نیاز: ترم دوم

 هدف درس:

  • کار با چرخ 3

  • کاشی و قالبگیری

 تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: ترم چهارم سفالگری

 پیش نیاز: ترم سوم

 هدف درس:

  • حجم  

  • خلاقیت در سفال