سرفصل طراحی لباس

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی

 پیش نیاز: ....                                            ترم اول

 هدف :

 • آشناخت و بررسی خط در صفحه و انواع ترکیبات انها در کادر

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی پایه

 پیش نیاز: ....                                               ترم اول

 هدف :

 • اصول اولیه طراحی

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مبانی رنگ

 پیش نیاز: مبانی هنرهای تجسمی                    ترم اول

 هدف :

 • تعریف رنگها و ترکیبات و تنالیته های آنها

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی اندام 2

 پیش نیاز: طراحی اندام 1                                ترم دوم

 هدف :

 • شناخت اندام مردانه ، یادگیری نحوه کشیدن دست، پا ، صورت و مو و حالت غیرعادی بدن، نحوه نشست لباس روی اندام

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: تصویرسازی1

 پیش نیاز: مبانی رنگ                                   ترم دوم

 هدف :

 • یادگیری تکنیک های مختلف اجرای رنگی مانند : مدادرنگی، ماژیک و ...

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: Corel

 پیش نیاز: ...                                                  ترم دوم

 هدف :

 • طراحی مانکن با لباس با استفاده از ابزارهای برنامه (خلاقیت طراحی)

 

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: تصویرسازی

 پیش نیاز: تصویرسازی1                                   ترم سوم

 هدف :

 • یادگیری ساخت جنسیت های مختلف پارچه ها

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: خلاقیت

 پیش نیاز: طراحی اندام                                   ترم سوم

 هدف :

 • یادگیری نحوه الهام گیری از جهان اطراف برای طراحی

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: Photoshop

 پیش نیاز: ......                                            ترم سوم

 هدف :

 • تصویرسازی ، ژورنال سازی و نورپردازی و خلاقیت با استفاده از تصاویر

 

 تعداد ساعت: 20 ساعت

 نام درس: تاریخ لباس ایران

 پیش نیاز: .....                                            ترم چهارم

 هدف :

 • بررسی لباس ایرانی در ادوار و اقوام مختلف

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: کاربرد خطوط

 پیش نیاز: -                                              ترم چهارم

 هدف :

 • یادگیری روش های مختلف برای برطرف کردن ایراد اندامی در طراحی لباس

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: Illustrator

 پیش نیاز: -                                               ترم چهارم

 هدف :

 • ژورنال سازی

 

 تعداد ساعت: 20 ساعت

 نام درس: تاریخ لباس جهان

 پیش نیاز: تاریخ لباس ایران                            ترم پنجم

 هدف :

 • بررسی برخی از لباس های فرهنگ های متفاوت و بررسی لباس در قرن 20

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: آشنایی با الگو و دوخت

 پیش نیاز: -                                               ترم پنجم

 هدف :

 • آشنایی ابتدایی با الگو کشیدن و دوخت و مدل سازی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: پارچه سازی

 پیش نیاز: -                                                ترم پنجم

 هدف :

 • نحوه ساخت پارچه جدید از مواد موجود و ترکیب آنها

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: پروژه

 پیش نیاز: اتمام تمام دوره                         ترم ششم

 هدف :

 • طراحی لباس با استفاده از خلاقیت و دوخت