سرفصل طراحی و نقاشی

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی 1

 پیش نیاز: -                                          

 هدف :

  • آشنایی با طراحی اسکیس و خطوط آزاد و روان و درک فضا در طراحی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی 1

 پیش نیاز: ....                                          

 هدف :

  • شناخت عناصر بصری (خط ،نقطه،حجم و ..)

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی 2

 پیش نیاز: طراحی 1                  

 هدف :

  • درک تناسب و آناتومی بدن انسان و حیوان- آشنایی با نور و حجم و کاربرد آن در طراحی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی 2

 پیش نیاز: مبانی هنرهای تجسمی 1                     

 هدف :

  • رنگ شناسی

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: طراحی3

 پیش نیاز: طراحی2                                  

 هدف :

  • ادامه مباحث شناخت و بررسی فیگور انسان- آشنایی با فیگور و فضا

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: نقاشی 1

 پیش نیاز: مبانی هنرهای تجسمی 1 و طراحی2                                             

 هدف :

  • مطالعه طبیعت بی جان و  نورپردازی و حجم پردازی- طبیعت بی جان و بافت ها

 

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: نقاشی

 پیش نیاز: نقاشی 1

 هدف :

  • آشنایی با موضوعات طبیعت- پرتره (با تاکید بر شناخت صورت)

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی 4

 پیش نیاز: طراحی 3

 هدف :

  • خلاقیت در طراحی

 تعداد ساعت: 20 ساعت

 نام درس: هنر در تاریخ

 پیش نیاز: ......                                      

 هدف :

  • آشنایی با هنر تاریخی جهان

 

 تعداد ساعت: 20 ساعت

 نام درس: آشنایی با هنر ایران

 پیش نیاز: .....                                

 هدف :

  • اشنایی با هنر از دوران هخامنشی و قاجار و هنر پهلوی اول و دوم