سرفصل نقاشیخط

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: نقاشیخط

 پیش نیاز: -                                             ترم اول    

 هدف:

  • آداب درست دیدن،مبانی هنرهای تجسمی،ضرورت ایجاد نقاشیط، اشکال مختلف نقاشیخط

  • تکنیک های مختلف نقاشیخط