ترم دوم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
شناخت مواد و مصالحB
علیرضا صباحی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 1,313,000 تومان
بیان طراحیB
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,313,000 تومان
ترسیم فنیB
حمید قربانی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,313,000 تومان