ترم چهارم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
طراحی پیشرفته (راندو) A
علی رفعتی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
طراحی پیشرفته (راندو) B
امیرهوشنگ احمدی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 20:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
نقشه کشی  A 2
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
دیجیتال 1 (دوبعدی) A
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,430,000 تومان
کارگاه دکور (پتینه)
المیرا کریمی
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان
کارگاه دکور3 (فلز)
امیر منصوریان
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,015,000 تومان