ترم چهارم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
طراحی پیشرفته (راندو)
علی رفعتی
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
نقشه کشی 2
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,265,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
دیجیتال 1 (دوبعدی)
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره: 1,265,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
کارگاه دکور (پتینه)
المیرا کریمی ایوانکی
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,265,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
کارگاه دکور3 (فلز-سرامیک-پلیمر و...)
امیر منصوریان
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,782,500 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,550,000 تومان
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) B
محسن صفاکار
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,265,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان