ترم ششم دکوراسیون داخلی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم ششم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)
داوید کرمانیان
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان