ترم اول خیاطی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
الگو سازی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,440,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان
دوخت 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,440,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان