ترم اول خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
الگو سازی 1 کد B
فرح شهبازی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,500,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان
دوخت 1 کد B
فرح شهبازی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,500,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان