ترم اول خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
دوخت 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
الگو سازی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
الگو سازی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
دوخت 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان