ترم اول خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول خیاطی مرکز هنر
الگو سازی  C1
فرح شهبازی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان
دوخت  c1
فرح شهبازی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,680,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,344,000 تومان