ترم دوم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 2 A
فاطمه صبا
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
دوخت 2 A
فاطمه صبا
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
الگوسازی 2 B
فاطمه صبا
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
دوخت 2 B
فاطمه صبا
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
الگوسازی 2 C
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
دوخت 2 C
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان