ترم دوم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی B2
طاهره محمدیان خلیق
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,575,000 تومان
دوخت B2
طاهره محمدیان خلیق
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,575,000 تومان
الگوسازی C2
فرح شهبازی
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,575,000 تومان
دوخت C2
فرح شهبازی
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,575,000 تومان