ترم سوم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 3 B
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
دوخت 3 B
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
الگوسازی 3 C
مریم منیعی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان
دوخت 3 C
مریم منیعی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,330,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,260,000 تومان