ترم سوم خیاطی

هنر



لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A3
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,638,000 تومان
دوخت A3
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,638,000 تومان
الگوسازی B3
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,638,000 تومان
دوخت B3
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,638,000 تومان