ترم پنجم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 5 A
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
دوخت 5 A
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 04:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
الگوسازی 5 B
مریم منیعی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
دوخت 5 B
مریم منیعی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان