ترم پنجم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 5
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,795,500 تومان
دوخت 5
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,795,500 تومان