ترم پنجم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A5
مریم منیعی
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,796,000 تومان
دوخت A5
مریم منیعی
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,796,000 تومان
الگوسازی B5
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,796,000 تومان
دوخت B5
هما حاج نجفی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,796,000 تومان