ترم ششم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم ششم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی 6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
دوخت 6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان