ترم ششم خیاطی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم ششم خیاطی مرکز هنر
الگوسازی A6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 1,865,000 تومان
دوخت A6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 1,865,000 تومان