ترم اول طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس مرکز هنر
طراحی پایه طراحی لباس
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/12/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی اندام 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 11,200,000 تومان