ترم دوم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی لباس مرکز هنر
مبانی عناصر بصری رنگ
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 1,838,000 تومان
طراحی اندام A2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,313,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ طراحی لباسA
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,313,000 تومان