ترم سوم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی لباس مرکز هنر
تصویرسازی  A 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
A   Adobe illustrator
افسانه آرین راد
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,176,000 تومان
خلاقیت در طراحی لباس A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
تصویرسازی  B 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/12
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
B Adobe illustrator
فاطمه خوش قامت نافع
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,176,000 تومان
خلاقیت در طراحی لباسB
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان