ترم سوم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی لباس مرکز هنر
تصویر سازی یکA
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 1,365,000 تومان
A Adobe illustrator
فاطمه خوش قامت نافع
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,529,000 تومان
خلاقیت در طراحی لباسA
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه: 1,365,000 تومان