ترم چهارم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر
آشنایی با الگو و دوخت A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,028,000 تومان
تاریخ لباس ایران A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
13:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,456,000 تومان