ترم چهارم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر
کاربرد خطوط A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
آشنایی با الگو و دوخت A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه شرکت در دوره: 1,750,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,560,000 تومان
تاریخ لباس ایران A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
کاربرد خطوط B
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
آشنایی با الگو و دوخت B
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,750,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,560,000 تومان
تاریخ لباس ایران B
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان