ترم پنجم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم طراحی لباس مرکز هنر
پارچه سازی
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,512,000 تومان
تاریخ لباس جهان
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,512,000 تومان