ترم پنجم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم طراحی لباس مرکز هنر
CLO-3D
فاطمه خوش قامت نافع
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
پارچه سازی
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
تاریخ لباس جهان
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان