ترم پنجم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم طراحی لباس مرکز هنر
A CLO-3D
فاطمه خوش قامت نافع
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,512,000 تومان
پارچه سازی A
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,512,000 تومان
تاریخ لباس جهان A
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,512,000 تومان