پروژه نهایی طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس مرکز هنر
پروژه نهایی طراحی لباس
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,650,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,450,000 تومان
پروژه نهایی طراحی لباس
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,650,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,450,000 تومان