پروژه نهایی طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس مرکز هنر
پروژه نهایی طراحی لباس
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,247,500 تومان
پروژه نهایی طراحی لباس
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,247,500 تومان