پروژه نهایی طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس مرکز هنر
پروژه نهایی طراحی لباس
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 2,248,000 تومان