ترم اول گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,750,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:15 الی 14:15
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان