ترم اول گرافیک

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر
طراحی پایه گرافیک
غلامحسن احمدي
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
کیمیا شریف
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان