ترم دوم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم گرافیک مرکز هنر
مبانی رنگ گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
طراحی حروف
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
illustrator
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان