ترم سوم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم گرافیک مرکز هنر
طراحی آرم
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
کاربرد خط در گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
نرم افزار InDesign
علی محمدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:15 الی 14:15
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان