ترم سوم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم گرافیک مرکز هنر
طراحی آرم
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,485,000 تومان
صفحه آرايي
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,485,000 تومان
نرم افزار InDesign
ندا فرمهینی فراهانی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,485,000 تومان