ترم چهارم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم گرافیک مرکز هنر
عکاسی گرافیک
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان
پوستر
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان
صفحه آرایی
نوشین طاهران پور
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,540,000 تومان