ترم چهارم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم گرافیک مرکز هنر
عکاسی گرافیک
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:15 الی 15:15
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
پوستر
زهرا پاشائی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
صفحه آرایی
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان