ترم اول عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول عکاسی مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی عکاسیB
هادی بینش
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس B
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
عکاسی مقدماتیB
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان