ترم اول عکاسی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول عکاسی مرکز هنر
عکاسی مقدماتی
داریوش محمدخانی
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
گرایش ها و سبک شناسی
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
سیاوش صدیق
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان