ترم اول عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم اول عکاسی مرکز هنر
فتوشاپ و تنظیمات عکس
مهریار مهدوی نادری
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
ندا فرمهینی فراهانی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,450,000 تومان
عکاسی مقدماتی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان