ترم دوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم عکاسی مرکز هنر
عکاسی پیشرفته A
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
فتوشاپ 2 (ریتاچ) A
مهریار مهدوی نادری
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
نورپردازی A
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
عکاسی پیشرفته B
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
فتوشاپ 2 (ریتاچ) B
محمدرضا اسلامی مقدم
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
نورپردازی B
مهریار مهدوی نادری
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان