ترم دوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم عکاسی مرکز هنر
فتوشاپ 2 (ریتاچ)B
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,365,000 تومان