ترم سوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم عکاسی مرکز هنر
گرایش ها و سبک شناسیA
هیراد رحمانی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,485,000 تومان
خلاقیتA
هادی بینش
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,485,000 تومان
فنون عرضه و نمایش عکسA
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,485,000 تومان