ترم چهارم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم عکاسی مرکز هنر
مارکتینگ عکاسیA
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,540,000 تومان
پروژه نهایی عکاسیA
داریوش محمدخانی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 18:00
هزینه: 2,100,000 تومان