ترم دوم طراحی و نقاشی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 2 طراحی و نقاشی
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,470,000 تومان
طراحی 2
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان