ترم سوم طراحی و نقاشی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی و نقاشی مرکز هنر
نقاشی 1
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه: 2,079,000 تومان
طراحی 3
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,485,000 تومان
هنر در تاریخ
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 18:00
هزینه: 1,040,000 تومان