ترم سوم طراحی و نقاشی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی و نقاشی مرکز هنر
نقاشی 1
مظفر تقوی بلسی
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,700,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,540,000 تومان
طراحی 3
امیر رضا کوهی
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
آشنایی با هنر ایران
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 850,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 770,000 تومان