ترم چهارم طراحی و نقاشی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی و نقاشی مرکز هنر
نقاشی 2
مريم ياحقي
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,700,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,540,000 تومان
طراحی 4
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,210,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,100,000 تومان
هنر در تاریخ
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 10:00
هزینه شرکت در دوره: 850,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 770,000 تومان