دوره مقدماتی جواهرسازی

هنرلیست کلاس های دسته بندی دوره مقدماتی جواهرسازی مرکز هنر
دوره مقدماتی جواهرسازی
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه: 2,736,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,190,000 تومان
دوره مقدماتی جواهرسازی
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,736,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,190,000 تومان