دوره مقدماتی جواهرسازی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی دوره مقدماتی جواهرسازی مرکز هنر
دوره مقدماتی جواهرسازی
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1402/04/01
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 2,280,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,824,000 تومان
دوره مقدماتی جواهرسازی
سپیده مترنم
شروع دوره:
1402/04/17
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 2,280,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,824,000 تومان