دوره مقدماتی جواهرسازی

هنرلیست کلاس های دسته بندی دوره مقدماتی جواهرسازی مرکز هنر
دوره مقدماتی جواهرسازی
تینی شاوردیانس
شروع دوره:
1402/10/06
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 2,280,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,824,000 تومان