کارگاه تخصصی رزین

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه تخصصی رزین مرکز هنر
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,056,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 880,000 تومان