کارگاه تخصصی رزین

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه تخصصی رزین مرکز هنر
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه: 1,320,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,056,000 تومان