کارگاه تخصصی ویترای

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه تخصصی ویترای مرکز هنر
كارگاه تخصصی ویترای
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان