کارگاه آموزشی تاپستری

هنر

تاپستری هنری چیده مانی و تلفیقی هنرمندانه از بافت ،گرافیک ، نقاشی و ........ است که امروزه در عرصه هنرهای تجسمی دنیا جایگاهی خاص دارد.

به طور کلی این نوع بافت (تاپستری ) در ابعاد و حجم  های کوچک ودیوار کوب و احجام پیکره مانند،کاربردی همچون تابلوهای نقاشی و مجسمه دارد و برای زیباسازی محیط و گرمی دهنده فضای موردنظر ،مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل های دوره مقدماتی تاپستری:

آشنایی با مواد و ابزارهای بافت سنتی ایران

دارکش ،بافت ،ترکیب رنگ

نقشه کشی و نقشه خوانی

بافت گلیم