نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)

هنر

gلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix) مرکز هنر
نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)
سپیده مترنم
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 2,200,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,760,000 تومان