نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)

هنر

gلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix) مرکز هنر
نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)پیشرفته
سپیده مترنم
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,080,000 تومان
نرم افزار طراحی جواهرات (Matrix)مقدماتی
سپیده مترنم
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 2,640,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 2,112,000 تومان