کار با چرخ

هنرلیست کلاس های دسته بندی کار با چرخ مرکز هنر
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,550,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,240,000 تومان