کار با چرخ

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کار با چرخ مرکز هنر
کار با چرخ مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/04/06
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,550,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,240,000 تومان