فرم دهی با دست

هنرلیست کلاس های دسته بندی فرم دهی با دست مرکز هنر
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,550,000 تومان
فرم دهی با دست مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,884,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,507,000 تومان
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,092,500 تومان