فرم دهی با دست

هنر

لیست کلاس های دسته بندی فرم دهی با دست مرکز هنر
فرم دهی با دست مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/04/06
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,550,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,240,000 تومان