فرم دهی با دست

هنرلیست کلاس های دسته بندی فرم دهی با دست مرکز هنر
فرم دهی با دست مقدماتی
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,884,800 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,510,000 تومان
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1403/04/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 2,092,500 تومان